Algemene voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

iRepairshop BVBA

Handelsnaam: iRepairshop
Adres: Veldeken 3, 9240 Zele, België
Email-adres: info@irepairshop.be
Telefoonnr.: 051 79 13 98
Ondernemingsnr.: 0671.784.584
RPR: Gent, afdeling Dendermonde

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken tevens onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen, offertes, facturen en diensten die betrekking hebben op iRepairshop BVBA gevestigd te Veldeken 3, 9240 Zele, België, 0671.784.584, handelend onder de handelsnaam iRepairshop (hierna "iRepairshop"), alsook specifiek op  alle bestellingen en aankopen door en leveringen aan de Klant in het kader van de webwinkel van iRepairshop op www.irepairshop.be en enige andere overeenkomsten tussen enerzijds iRepairshop en anderzijds de Klant.

2.2. Als "Klant" wordt iedere (rechts- of natuurlijke) persoon bedoeld die een beroep doet, als opdrachtgever, of andere, op de diensten van iRepairshop, alsook die bij of via iRepairshop goederen bestelt en/of koopt, via de webwinkel of andere wijze.

2.3. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van iRepairshop moet de Klant de onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna “Voorwaarden”) uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

2.4. Van deze Voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bedongen en conform zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele voorwaarden van de Klant die hieraan zonder voorbehoud verzaakt.

2.5. Een overeenkomstig vorig lid toegestane afwijking van deze algemene voorwaarden kan niet worden beschouwd als een definitieve wijziging van deze voorwaarden. In dergelijk geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvoor geen uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking is overeengekomen onverminderd van toepassing.

2.6. Indien een of meer van de bepalingen of een gedeelte van een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig verklaard zouden worden, tast deze nietigheid de geldigheid niet aan van de andere bepalingen in deze voorwaarden, die onverminderd van toepassing blijven. Partijen zullen onmiddellijk en te goeder trouw onderhandelen over een geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling, die zoveel als mogelijk beantwoordt aan het doel van de nietige bepaling.

2.7. De Klant erkent dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

2.8. Bij enige onduidelijkheid of conflict tussen de bepalingen van de Nederlandstalige Algemene Voorwaarden en de Engelstalige Algemene Voorwaarden, dient voorrang te worden verleend aan de Nederlandstalige versie Algemene Voorwaarden van iRepairshop.

3. Aanbod en offertes

3.1. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gelden de offertes van iRepairshop slechts gedurende tien (10) kalenderdagen.

3.2. De online catalogus en andere informatie op de webwinkel van iRepairshop zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld teneinde het voor de Klant mogelijk te maken een goede beoordeling van de goederen te maken. Het is echter mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet actueel is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden iRepairshop niet. iRepairshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis en is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.3. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, kleuren of andere eigenschappen door iRepairshop op de webshop weergegeven pogen een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen, diensten en of digitale inhoud te verschaffen. Zij dienen echter enkel ter indicatie en geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van iRepairshop.

3.4. Wanneer een aanbod onder bepaalde voorwaarden geschiedt of een beperkte geldigheidsduur heeft, gebeurt dit steeds onder voorbehoud. Dit aanbod is dan enkel van kracht voor die duur of volgens die voorwaarden zolang dit zo wordt aangegeven.

3.5. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en iRepairshop behoudt zich het recht om dit te allen tijde aan te passen of in te trekken. iRepairshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

3.6. iRepairshop is enkel aansprakelijk voor de verstrekte commerciële informatie ingeval van grove fout of opzettelijke fout.

3.7. Een dienstenovereenkomst ("Opdracht") tussen de Klant en iRepairshop, zoals met betrekking tot herstellingen, komt slechts tot stand wanneer de Opdracht door iRepairshop schriftelijk aan de Klant wordt bevestigd. iRepairshop behoudt zich het recht voor om de Opdracht te weigeren.

3.8. Wijzigingen en/of uitbreidingen van de Opdracht zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

3.9. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de offertes of aanbiedingen van iRepairshop ontheffen iRepairshop van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de verkoopovereenkomst of Opdracht.

4. Prijzen

4.1. De vermelde prijzen voor de goederen en/of diensten zijn deze die bij de goederen of andere aanbiedingen op de webshop, de offerte of bestelbon staan vermeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW alsook andere taksen, belastingen en lasten die eraan verbonden kunnen zijn. Elke verhoging van het BTW-tarief in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de koper. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.

4.2. De prijzen zijn enkel geldig gedurende de termijn die in de aanbieding of offerte is opgegeven. iRepairshop behoudt zich het recht voor om haar prijzen te allen tijde aan te passen.

4.3. De prijzen weergegeven op de webshop stemmen enkel overeen met de specificaties en eigenschappen (hoeveelheden, maten, gewichten) die aan de overeenkomstige goederen en aanbiedingen woordelijk zijn toegeschreven. Wanneer de Klant de mogelijkheid heeft om bepaalde eigenschappen van de aanbiedingen in overeenstemming met zijn/haar voorkeur samen te stellen, is de Klant gehouden de totaalprijs van de samengestelde goederen te betalen.

4.4. De eventuele aanrekening van administratieve kosten, reservatiekosten of vracht-, leverings-, of portokosten wordt steeds apart vermeld. Als deze kosten vooraf onbekend en niet te berekenen zijn, zal de eventuele aanrekening van deze variabele extra kosten door iRepairshop steeds uitdrukkelijk worden vermeld.

4.5. Eventuele bijkomende prestaties buiten de contractuele hoofdverbintenis zullen afzonderlijk worden gefactureerd.

5. Uitvoering, levering en termijnen

5.1. De Klant is gebonden door de online aankoop vanaf zijn/haar aanvaarding bij het plaatsen van de bestelling en overeenkomstige akkoordverklaring met deze Voorwaarden.

5.2. Wanneer de Klant een bestelling heeft geplaatst, zal iRepairshop uiterlijk binnen drie (3) dagen een bevestigingsmail met een overzicht van de bestelling aan de Klant sturen, via e-mail naar het e-mailadres dat door de Klant werd opgegeven. Deze orderbevestiging bevat onder meer informatie over de besteldatum, de betalingsdatum en de verwachte leveringstermijn.

5.3. Enkel de door de iRepairshop ondertekende orderbevestiging verbindt iRepairshop. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij deze onder voorbehoud is gebeurd. Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van iRepairshop zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden.

5.4. iRepairshop behoudt zich het recht voor steeds een bestelling te weigeren mits schriftelijke verklaring, ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere overeenkomst met iRepairshop waarbij de Klant betrokken is.

5.5. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal iRepairshop de Klant hierover tijdig inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven, zal er geen sprake zijn van een overeenkomst tussen iRepairshop en de Klant. Alle overeenkomstige betalingen worden dan onverwijld terugbetaald. De Klant heeft hiervoor geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

5.6. Annulatie kan en is kosteloos gedurende de eerste 14 dagen na factuurdatum. In geval van annulering na deze 14 dagen is de Klant een forfaitaire vergoeding van vijftien (15) % verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door iRepairshop. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Annulatie is slechts mogelijk tot 31 dagen na factuurdatum.

5.7. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon of op de voorzijde van de factuur.

5.8. Goederen besteld via de webwinkel van iRepairshop worden enkel geleverd in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

5.9. Als plaats van levering geldt het (thuis)adres dat de Klant aan iRepairshop heeft opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Indien de Klant de bestelling bij een filiaal van iRepairshop of ander vooraf bepaald ophaalpunt moet afhalen en hierbij in gebreke blijft, kan een bewaarloon worden aangerekend. In de periode na de vooraf bepaalde ophaaldatum en het moment dat de Klant effectief de bestelling komt afhalen, draagt de Klant alle risico’s, gevallen van overmacht of vernietiging met betrekking tot de niet-opgehaalde goederen.

5.10. De Klant is steeds verantwoordelijk voor een foutief doorgegeven leveringsadres.  iRepairshop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade en/of (bijkomende) kosten die het gevolg zijn van een foutief doorgegeven leveringsadres.

5.11. De leveringstermijnen zijn deze die op de bestelbon of bevestigingsmail zijn weergegeven. Alle opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en bijgevolg niet bindend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen met de Klant.

5.12. Bestellingen op de website geplaatst betreffen een “overeenkomst of afstand” waarvan de uitvoering in principe geschiedt binnen de dertig (30) dagen na bevestiging van de bestelling door iRepairshop. De bestelde goederen worden binnen deze periode aan het opgegeven (thuis)adres van de Klant geleverd, tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald door iRepairshop. Een tekortkoming om de betreffende goederen binnen de bovenvermelde leveringstermijn van (30) dagen te leveren, kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. In dergelijk geval verzoekt de Klant iRepairshop de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is.

5.13. De Klant behoudt het recht om de overeenkomst te beëindigen enkel en alleen indien iRepairshop tekortkomt aan haar verplichting om de bestelling binnen de in vorig artikel bepaalde aanvullende termijn op het opgegeven leveringsadres te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal iRepairshop spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen in het kader van de niet-geleverde bestelling terugbetalen.

5.14. iRepairshop doet een beroep op externe partijen (i.e. bpost) voor de levering van bestelde goederen aan de Klant. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Indien de Klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de Klant de procedure die de externe vervoerder voorstelt volgen. 

5.15. De levering van de bestelde goederen komt tot stand vanaf het moment dat zij een enkele keer fysiek aan de Klant of aangeduide derde ontvanger zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant of de door Klant aangewezen derde ontvanger, zijn de kosten van een nieuwe leveringspoging volledig voor rekening van de Klant.

5.16. De Overeenkomst tussen enerzijds de Klant en anderzijds iRepairshop neemt een aanvang vanaf de bestelling van goederen door de Klant en wordt geacht te zijn volbracht na enerzijds de volledige betaling door de Klant en anderzijds de levering door iRepairshop.

6. Betaling en online aankopen

6.1. Op het ogenblik dat de bestelling door de Klant wordt geplaatst, zal de betaling in principe onmiddellijk en volledig elektronisch worden afgehandeld. iRepairshop aanvaardt hiervoor de volgende betaalmiddelen op haar webshop:

 • Visa
 • Master Card
 • Maestro
 • iDEAL

Aan het gebruik van deze elektronische betaalmiddelen zijn geen bijkomstige kosten verbonden.

6.2. De Klant heeft evenwel de mogelijkheid om na het plaatsen van de bestelling te betalen:

 • Contant bij ophaling

De goederen worden pas verzonden na ontvangst van de betaling..

6.3. In geval van betaling op basis van factuur, is de Klant verplicht de facturen te betalen binnen tien (10) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op jaarbasis verschuldigd die overeenkomt met de discontovoet van de Nationale Bank van België vermeerderd met 2%. Het louter verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is de Klant bovendien een schadevergoeding van 10% op het totale factuurbedrag (Incl. BTW en met een minimum van vijftig (50) EUR) verschuldigd en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien na het zenden van een aanmaning de Klant in gebreke blijft, zal het factuurbedrag nogmaals (met een minimum van vijftig (50) EUR) met 10% verhoogd worden.

6.5. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum of elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de, zelfs niet vervallen, facturen die op dat moment reeds werden opgesteld en overgemaakt aan de Klant en doet elke betalingsfaciliteit of korting bij contante betaling voor de toekomst automatisch vervallen.

6.6. Onverminderd het voorgaande behoudt iRepairshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen.

6.7. Onverminderd voorgaande bepaling, moet in geval van betwisting de factuur, op straffe van verval, op gemotiveerde wijze geprotesteerd worden binnen de acht (8) dagen na ontvangst ervan per aangetekend schrijven.

6.8. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan iRepairshop mee te delen.

6.9. Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden en wanneer de Klant een natuurlijke persoon is, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7. Cadeaubonnen

7.1. Voor zover er in dit artikel 7 niet van wordt afgeweken, zijn alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing op de aankoop en het gebruik van cadeaubonnen (ook 'giftcards' genoemd) bij iRepairshop. Enkel cadeaubonnen uitgeven door iRepairshop via haar webwinkel op www.irepairshop.be of via een van haar officiële filialen gelden als inwisselbare cadeaubonnen.

7.2. De klant kan een cadeaubon online aankopen op de webwinkel van iRepairshop. Na de betaling zal de Klant een orderbevestiging ontvangen en wordt de cadeaubon per email verzonden in PDF-vorm.

7.3. De waarde (in euro), geldigheidsduur, vervaldatum en overige algemene of bijzondere voorwaarden voor de aankoop en het gebruik van de cadeaubon gelden zoals die op de cadeaubon staan vermeld.

7.4. Het bedrag vermeld op de cadeaubon is in euro.

7.5. De Klant kan de cadeaubon enkel gebruiken in de officiële filialen van iRepairshop of via haar webwinkel op iRepairshop.be.

7.6. Na de vervaldatum, vermeld op de cadeaubon, kan deze niet meer worden gebruikt of verlengd.

7.7. Het is niet mogelijk om cadeaubonnen te gebruiken voor reeds openstaande bestellingen.

7.8. Het is niet mogelijk om een cadeaubon aan te kopen door een andere cadeaubon of door iRepairshop uitgegeven kortingscode aan te wenden. Dit geldt eveneens voor een bestelling waarin de aankoop van een of meerdere cadeaubonnen worden gecumuleerd met andere producten of diensten van iRepairshop.

7.9. Het gebruik van de cadeaubon geldt enkel ten belope van het volledige bedrag dat op de cadeaubon vermeldt staat. De cadeaubon kan slechts eenmalig worden gebruikt en er is geen behoud of terugbetaling van enige restwaarde mogelijk. Indien de klant de cadeaubon gebruikt voor een bedrag dat kleiner is dan de waarde van de cadeaubon, verliest de Klant de restwaarde.

7.10. De volgende kenmerken zijn op de cadeaubonnen van iRepairshop van toepassing:

 • Het gebruik van de cadeaubon is niet gekoppeld aan een minimale of maximale bestelwaarde;
 • De cadeaubon of de restwaarde ervan kan niet worden terugbetaald of omgeruild in geld;
 • De cadeaubon is één jaar geldig vanaf de datum dat deze werd opgemaakt;
 • De Klant kan de cadeaubon niet ruilen of terugbrengen;
 • Verlies of diefstal van de cadeaubon geeft geen recht op vergoeding of vervanging.

7.11. iRepairshop behoudt zich het recht voor om de aanvaarding van alle cadeaubonnen te weigeren waarvoor zij een onderbouwd vermoeden heeft dat zij werden vervalst of het voorwerp uitmaakten van enige vorm van fraude.

7.12. Het herroepingsrecht van de Klant in zijn hoedanigheid van consument voor een online aankoop van een cadeaubon is uitgesloten. Dit gezien de cadeaubonnen volgens de specificaties van de Klant persoonlijk kunnen worden gemaakt, zoals het bedrag, de naam, de geldigheidsduur, enz.

8. Eigendomsvoorbehoud en risico-overdracht

8.1. De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de Klant na de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, interesten en kosten. Tot op dat ogenblik blijven de goederen de exclusieve eigendom van iRepairshop. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van iRepairshop te wijzen om bijvoorbeeld een risico op beslag op de nog niet (geheel) betaalde goederen te vermijden.

8.2. Bovenstaande bepaling doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Alle risico's, daarin begrepen doch niet beperkt tot verlies, beschadiging, vernietiging of gevallen van overmacht, gaan over op de Klant vanaf de levering aan de Klant of een door hem aangewezen derde ontvanger. De bewaring van de goederen in afwachting van de afhaling geschiedt op risico van de Klant. De Klant zorgt voor de leveringsmogelijkheden op het leveringsadres. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, indien de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door iRepairshop was opgelegd.

8.3. De kosten en het risico voor verlies of schade verbonden aan het (terug)zenden van goederen aan iRepairshop zijn volledig ten laste van de Klant en dit totdat iRepairshop deze zending heeft ontvangen en gescand. iRepairshop kan zodus nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies aan goederen die zich heeft voorgedaan tijdens het transport of de levering van (retour) zendingen aan iRepairshop. Voorgaande bepaling geldt voor eender welke wijze waarop de Klant de goederen aan iRepairshop zendt, zoals bij de uitoefening van het herroepingsrecht of anderszins. De Klant is steeds gehouden de retourinstructies van iRepairshop strikt op te volgen en om de zendingen correct te verzekeren, te verpakken, te adresseren en te frankeren.

8.4. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan iRepairshop.

9. Conformiteit en waarborg

9.1. De Klant moet, op straffe van verval, de zichtbare of niet-conforme gebreken, beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering onverwijld schriftelijk bij aangetekende brief inroepen binnen de vijf (5) dagen na kennisname door de Klant van het beweerde defect/euvel. De aansprakelijkheid van iRepairshop is in dit kader enkel beperkt tot de kosteloze reparatie of het verwisselen van de niet-conforme goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. De Klant zal bij elke levering van goederen deze onmiddellijk na ontvangst nazien.

9.2. De aangerekende dienstverleningen (Opdrachten) worden geacht definitief aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de acht (8) dagen na factuurdatum, de datum van de factuur niet inbegrepen, bij aangetekende brief ter attentie van iRepairshop, Veldeken 3, 9240 Zele worden betwist met opgave van gegronde redenen.

9.3. Na aanvaarding van de goederen en/of de geleverde diensten is de aansprakelijkheid van iRepairshop, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot eventuele verborgen gebreken en de in artikel 10 vermelde garantie voor goederen.

10. Garantie goederen

10.1. Krachtens de wetten van 21 september 2004 en 20 maart 2022 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

10.2. iRepairshop geeft garantie gedurende 12 maanden na aankoop van het product, tenzij door de Klant gekozen werd voor een uitbreiding van de garantie naar 24 maanden. Op de Refurbished batterij geeft iRepairshop een garantie gedurende 12 maanden na aankoop van het toestel, geldig vanaf een restcapaciteit lager dan 80%.

10.3. Verborgen gebreken kunnen slechts tot garantie aanleiding geven indien het verzoek tot garantie binnen de twee (2) maanden nadat de Klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze kon ontdekken wordt ingediend bij gemotiveerde brief of e-mail. Nadien vervalt elk recht op herstelling, vervanging of eventuele vergoeding. Een eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen nooit overschrijden.

10.4. iRepairshop is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Klant of zijn aangestelden.

10.5. De garantie van iRepairshop kan niet worden ingeroepen:

 • ingeval van valschade en/of waterschade;
 • ingeval van verkeerd gebruik van het product;
 • ingeval het onderhoud gebeurt bij een andere onderneming dan die van de verkoper – leverancier;
 • ingeval de schade veroorzaakt wordt door overmacht;
 • ingeval bijkomende, niet aangepaste, apparatuur wordt aangesloten op het verkochte product;
 • ingeval opzettelijk schade aan het product wordt veroorzaakt door de Klant of zijn aangestelden; en
 • ingeval het vergeten van wachtwoorden van Apple ID of toegangscodes.

10.6. De garantie van iRepairshop beperkt zich alleszins tot de kosteloze reparatie, hetzij tot de kosten van de wisselstukken en het arbeidsloon, met uitsluiting van ondermeer de indirecte schade, de immateriële schade, de kosten van het terugbrengen naar de filialen van iRepairshop en nadien het terugbezorgen bij de Klant en zonder dat de Klant, uit welken hoofde dan ook, aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding.

10.7. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs en het serienummer (IMEI) kunnen voorleggen. Klanten wordt tevens aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

10.8. Voor goederen die online werden aangekocht en op het door de Klant opgegeven (thuis)adres zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met iRepairshop en het product op zijn/haar kosten terug te bezorgen aan iRepairshop.

10.9. Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen de garantiermijn, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het conformiteitsgebrek, door onder andere rekening te gouden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands/refurbished is.

11. Herroepingsrecht

11.1. De bepalingen van artikel 10 en 11 gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument goederen online op de webshop aankopen bij iRepairshop of waar op enige andere wijze met dergelijke Klant een “overeenkomst op afstand” tot stand wordt gebracht, zoals gedefinieerd in artikel I.8.15° Wetboek Economisch Recht.

11.2. Elke aankoop die geen “overeenkomst op afstand” inhoudt, zoals een aankoop op de maatschappelijke zetel of filiaal van iRepairshop, of door een Klant in een professionele hoedanigheid, geven de Klant geen recht op herroeping. Enige mogelijkheid tot omruiling of terugbetaling hangt in dergelijk geval volledig af van de goodwill van iRepairshop.

11.3. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit houdt in dat de Klant afziet van de aankoop en de goederen zelf terugstuurt naar iRepairshop, waarna iRepairshop de reeds betaalde prijs zal terugbetalen, onverminderd de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.4. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde ontvanger, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt of, in geval van dienstenovereenkomsten, de dag van sluiting van overeenkomst.

11.5. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant iRepairshop, Veldeken 3, 9240 Zele, België, info@irepairshop.be, via een ondubbelzinnige verklaring, (zoals schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (Bijlage aan deze Voorwaarden), maar is hiertoe niet verplicht.

11.6. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn/haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

11.7. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) dagen na de dag waarop hij zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen aan iRepairshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan iRepairshop Veldeken 3, 9240 Zele, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) dagen is verstreken.

11.8. Alle directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De terugzendingskosten zijn eveneens ten laste van de Klant indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden.

11.9. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt iRepairshop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

11.10. De Klant verbindt zich ertoe in het kader van de uitoefening van het herroepingsrecht de goederen terug te sturen in de originele verpakking, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs.

11.11. Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

11.12. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal iRepairshop alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum veertien (14) dagen nadat iRepairshop op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan iRepairshop wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

11.13. Indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door iRepairshop aangeboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen, is iRepairshop niet gehouden tot de terugbetaling van de kosten van die levering, die geheel ten laste van de Klant vallen ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht.

11.14. iRepairshop betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

11.15. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt volledig bij de Klant.

12. Uitsluiting herroepingsrecht

12.1. Indien de overeenkomst tussen enerzijds de Klant en anderzijds iRepairshop een dienstenovereenkomst betreft, zoals herstellingen van goederen, en de prestaties van de diensten zijn geleverd met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, erkent de Klant dat de volledige uitvoering van de diensten het verlies van het herroepingsrecht inhoudt.

12.2. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • De levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (zoals de cadeaubonnen van iRepairshop);
 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; en
 • Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing.

13. Vragen en klachten

13.1. Alle vragen, opmerkingen of klachten kunnen door de Klant gericht worden aan iRepairshop via e-mail aan info@irepairshop.be of per post naar Veldeken 3, 9240 Zele, België.

13.2. iRepairshop verbindt zich ertoe alle vragen en klachten spoedig te verwerken en de Klant binnen de korst mogelijke termijn van antwoord te dienen.

14. Aansprakelijkheid

14.1. iRepairshop is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, gevolgschade en winstderving, wat derhalve niet zal worden vergoed.

15. Overmacht

15.1. iRepairshop zal in geval van overmacht, zoals - doch niet beperkt tot - oorlog, mobilisatie, oproer, staat van beleg, staking of uitsluiting, brand, bliksem, overstroming, storm, overspanning, ziekte of ongeval onder het personeel van iRepairshop, bedrijfsstoornis, werkstakingen, lock-out, diefstal en uitzonderlijke verkeershinder, steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt, hetzij, indien de overmacht meer dan zes maanden duurt, de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat iRepairshop in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

16. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

16.1. Indien de rechtbanken van de woonplaatsen van de Klant in zijn/haar hoedanigheid van consument niet exclusief bevoegd zijn, vallen gebeurlijke betwistingen onder de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement Dendermonde, België. Indien de betwisting valt onder de bevoegdheid van de vrederechter is enkel de vrederechter van Dendermonde bevoegd.

16.2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen iRepairshop en de Klant, ongeacht die contractueel of buiten-contractueel zou zijn, met uitzondering van de dwingende bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

16.3. Klanten worden verzocht om eerst contact op te nemen met iRepairshop ten einde een gebeurlijk geschil op te lossen. De Klant, in zijn/haar hoedanigheid van consument, kan zich ook wenden tot het online Europees geschillenbeslechtingsplatform voor consumenten (http://ec.europa.eu/odr).