Herroepingsrecht

Kunt u afzien van uw aankoop?

Annulatie kan en is kosteloos gedurende de eerste 14 dagen na factuurdatum. Let wel op, het toestel moet vrij van codes en icloud zijn.

In geval van annulering na deze 14 dagen is de klant een forfaitaire vergoeding van 15% verschuldigd van de prijs van de bestelling, behoudens bewijs van hogere schade door de verkoper. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. Annulatie is slechts mogelijk tot 31 dagen na factuurdatum.

Wanneer u een aankoop doet in een winkel verbindt u zich en kunt u in principe niet op uw beslissing terugkomen. Of u het gekochte goed mag ruilen of het terugbetaald krijgt, hangt af van de goodwill van de verkoper.

In sommige omstandigheden kent de wet u echter  een herroepingstermijn toe. Dat betekent dat u van uw aankoop of van uw verbintenis kunt afzien zonder andere dan de wettelijk voorziene kosten en zonder opgave van een reden.

Berekening van de herroepingstermijn

De termijn moet worden berekend:

vanaf de dag volgend op de dag van sluiting van de dienstenovereenkomst voor:

  • verkoop op afstand, verkoop buiten verkoopruimten, of buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening;

vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of een derde aangeduid door de consument fysiek bezit neemt van het goed voor:

  • verkoopovereenkomsten gesloten buiten de gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;
  • verkoopovereenkomsten gesloten buiten verkoopruimten, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;
  • verkoopovereenkomsten gesloten op afstand, met inbegrip van overeenkomsten die betrekking hebben op zowel goederen als diensten;

Als de termijn is uitgedrukt in werkdagen, tellen de zon- en wettelijke feestdagen niet mee. Als de in werkdagen uitgedrukte termijn afloopt op een zaterdag, wordt de termijn verlengd tot de daaropvolgende werkdag. Als de termijn wordt uitgedrukt in kalenderdagen, dan zijn alle dagen daarin inbegrepen. Als de termijn verstrijkt op een zondag of een feestdag, wordt hij verlengd tot de daaropvolgende werkdag.

Hoe herroepen?

  • Ofwel, door een hiervoor voorzien modelformulier voor herroeping te vervolledigen en te ondertekenen;
  • Ofwel een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt (telefoon, e-mail, enz.);

Online geschillen

Gelieve eerst het hoofdfiliaal in zele te contacteren om samen tot een oplossing te komen. Indien u meer informatie wenst over het regelen van online geschillen kan u dit op volgende websites terugvinden: